عواقب حملات پاریس بر آزادی بیان و وضع مسلمانان

با عده دیگری از کارشناسان به این دو سؤال بی بی سی پاسخ دادم که حملات اخیر پاریس چه تهدیدی را متوجه آزادی بیان می کند؟ عواقب این حملات بر مسلمانان در غرب و پدیده اسلام هراسی چیست؟

حادثه شارلی ابدو می‌توانست نقطه عطف مهمی در تقویت جریان بنیادگرایی اسلامی و افزایش تنش تمدنی باشد. نگرانی و ناخشنودی از توهین به مقدسات مسلمانان از چند دهه پیش در جهان اسلام گسترده شده بود. این روند توسط نظام‌ها و سازمان‌های بنیادگرا در منطقه، ایجاد و از منبع احساسات ضد غربی ناشی از برخی عملکردهای نادرست غرب در منطقه تغذیه شد. از این رو انتخاب هوشمندانه این هدف می‌توانست همدلی اکثریت جهان اسلام را با بنیادگرایان فراهم آورد؛ ولی این حادثه در چرخشی معکوس، ظرفیت جهان اسلام در تعامل با تنش‌های بیرونی را افزایش داد.

محکومیت فراگیر و مطلق این عمل از سوی کشورها و سازمان‌های اسلامی مختلف از الأزهر گرفته تا مقامات ایرانی، در کنار مشارکت حدود ده نفر از مقامات سیاسی کشورهای اسلامی و بسیاری از مسلمانان فرانسه در تظاهرات میدان جمهوری، نشانگر چرخشی مهم در شیوه تعامل جهان اسلام با چالش‌های موجود با غرب است.

مسلمانان نسبت به تأثیرات منفی نسخه بنیادگرایانه از اسلام بر وضعیت عمومی‌شان بیش از پیش خودآگاهی یافته اند و تلاش بیشتری از خود در مقابله با آن نشان می‌دهند. این ظرفیت در صورت برخورداری از عکس‌العمل مثبت و همدلانه غرب با آنان، قابلیت تبدیل شدن به یک فرصت مهم تاریخی را دارد. تحقق این امر به رفتار خردورزانه و خوددارانه هر دو طرف ماجرا منوط است که نشانه‌هایی عمومی از آن در افق دیده می‌شود.

http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2015/01/150112_l44_nazeran_france_muslim_free_speech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *