مصاحبه با صفحه دو بی بی سی درباره پروژه داعش

این بخش از برنامه از دقیقه 27:40 شروع می شود و به اهداف داعش و دورنمای اینده آن و دلایل موفقیت و منابع پشتیبانی آن میپردازد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *