همایش یادبود ایزوتسو در بیروت

سفارت ژاپن در بیروت، همایش یادبودی برای توشیهیکو ایزوتسو برگزار کرد که خوشبختانه فرصت شرکت در آن را یافتم. ایزوتسو به جهت تنوع کارهای مطالعاتی اش نمی توان در یک عنوان وصف کرد.
وی زبانشناس برجسته ای است که با بکارگیری شیوه وایسگربر در قرآن، مطالعات زبانشناختی مهمی در خصوص این کتاب مقدس ارائه کرد. دو کتاب «مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن» و «خدا و انسان در قرآن» وی هر دو فارسی برگردان شده اند و برخی آثار شاگردانش مانند: «آفرینش و رستاخیز» ماکینو نیز به فارسی برگردان شده و سبک و روش وی در مطالعه زبانشناختی قرآن در ایران اثر نسبتا گسترده ای داشته و رساله های متعددی را پدید آورده است.
ایزوتسو در حوزه ادیان نیز تخصص ویژه و فعالیت های متعددی دارد و به ویژه در زمینه ادیان شرقی و به طور خاص شینتو که خود از اتباع آن است، مطالعاتی انجام داده است.
وی در حوزه فلسفه اسلامی نیز مطالعاتی دارد که کتاب «بنیاد حکمت سبزواری» وی به همت دکتر محقق به زبان فارسی برگردان و منتشر شده است.
ایزوتسو نخستین و مهمترین ترجمه قرآن به زباان ژاپنی را نیز ارائه کرده است.
در این همایش کوتاه به این ابعاد شخصیت علمی ایزوتسو پرداخته شد و خوشبختانه به فضل شاگردی ام نزد استاد گرانقدرم آقای دکتر پاکتچی، زمینه گفتگو و نقد و بررسی جدی ای در حاشیه همایش پدید آمد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *