تحریف

تحریف: کاستی، زیادی یا تغییر در متن قرآن؛
این واژه از ریشه “حرف” به معنای لبه و کناره است (جوهری، 4/1342) که بر وزن باب تفعیل به معنای دگرگونی و تغییر هر پدیده‌ای به سمتی جز جایگاه طبیعی خود بکار رفته (ابن‌فارس، 2/43) و در خصوص متون به تلاش جهت تغییر یا دو‌پهلو ساختن آن گفته می‌شود (راغب، 114؛ ابن‌منظور، 9/42).

این مقاله بخشی از مقاله تحریف دائرة المعارف بزرگ اسلامی است که در ج14 منتشر شده و از سایت دائرة المعارف قابل مطالعه است و یا نسخه اصلی آن بدون ویرایش دائرة المعارف بزرگ را از این جا بارگیری کنید:
tahreef

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *