ثنویت

این مقاله در دائرة المعارف قرآن کریم ج6 منتشر شده است.

ثنویت: مجموعه دیدگاه‌های مبتنی بر فرض دو مبدأ موثر در نظام آفرینش.
در تاریخ ادیان به مجموعه دیدگاههای مبتنی بر فرض دو پايه برای وجود، دوگانه‌پرستی گفته می‌شود که در اصطلاح منابع فرق و مذاهب به ثنویت موسوم است . این واژه مصدری جعلی است که از ثنوی به معنای منسوب به “اثنین” اشتقاق یافته است . دوگانه‌پرستی، نوعی آموزه معرفتی و جهان‌شناختی است که در رده‌بندی تاریخی ادیان، ضلع چهارم سه آموزه دیگر توحید ، شرک و وحدت وجود به شمار می‌رود .

متن کامل مقاله را از این جا بارگیری کنید:
thanaviat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *