درآمدی بر جريان اصحاب اختيار در قرائات

این مقاله هنوز منتشر نشده و تنها بخشی از آغاز آن در دسترس قرار گرفته است.

زمينه فرهنگی و وضعيت زبانی شبه جزيره در جايگاه مهد نزول قرآن، مهمترين عامل در پيدايش دانش قرائات و تحولات جاری در تاريخ آن به شمار می‌رود. جريان اصحاب اختيار در بستر دانش قرائات با تلاش جهت تاسيس ابزارها و قواعدی برای نقد و بررسی تحليلی قرائات که در قالب سنت نقل شفاهی تداول می‌يافت از مهمترين تحولات تاريخ قرائات به شمار می‌رود. اين جريان در دوره رسمی‌سازی “canonization” تقريبا به طور کلی مضمحل شده که در نتيجه آن دانش قرائات پيش از دانشهای اسلامی ديگر رو به افول و رکود نهاد. اين مقاله در صدد معرفی اين جريان بوده که پرداخت مجدد به آن می‌تواند مبنای تاسيس رويکردی تحليلی در حوزه قرائات در عصر حاضر گردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *