مفهوم و كاركرد گفتمان قرآني در مقايسه با دانشهاي تفسيري

این مقاله هنوز منتشر نشده و تنها چکیده آن در دسترس قرار گرفته است.

در اين نوشتار در صدد بررسي رويكرد ويژه قرآن در طرح مفاهيم ديني و مقايسه آن با رويكرد مجموعه دانشهاي تفسيري در سنت اسلامي بوده و در پي شناخت انتظارات مورد نظر خداوند از مكالمه با بشر و كاركرد ويژه اين سخن در زندگي فردي و اجتماعي انسان هستيم. بدين منظور پس از مروري به نظريات زبان دين به باز شناسي گفتمان قرآن پرداخته ايم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *