بررسی اندیشه تسامح در قرآن کریم

این مقاله هنوز منتشر نشده و تنها بخشی از آغاز مقاله در دسترس قرار گرفته است.

واژه تساهل به معنای برخورد به آسانی و نرمی بین افراد و با همدیگر آسان گرفتن است و تسامح نیز از ریشه «سماحه» به معنای جوانمردی که مفهوم آسان گرفتن و اغماض و چشم پوشی و نرمی و ملایمت را می‌رساند. واژه انگلیسی « Tolerance» از ریشه لاتین « Tolero » به معنای تحمل‏كردن و تاب‌آوردن است که در فارسی به « تساهل و تسامح » و در عربی به « التسامح » ترجمه شده است. گرچه تفاوت معنایی کمی بین دو واژه تساهل و تسامح در عربی وجود دارد ؛ اما کاربرد این دو با هم در ترجمه اصطلاح مذکور صرفا از باب ترادف بوده و تفاوتی بین آن دو لحاظ نشده است. این اصطلاح به اندیشه مدارا و تحمل عقاید مخالف نظر دارد و از لحاظ تاریخی بیشتر در ارتباط با روابط بین فرقه‌های دینی و مذهبی بکار می‌رود ؛ گرچه مفهوم تسامح در عرصه‌های دیگر زندگی اجتماعی چون: روابط سیاسی، اجتماعی و اخلاقی نیز قابل تصور است و از مباحث مهم فلسفه سیاسی معاصر به شمار می‌رود که به تبیین و بررسی ساز و کار تحقق آن پرداخته می‌شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *