تأملاتى در نسبت هرمنوتيك و تفسير

این مقاله در مجله رواق انديشه، شماره 14، بهمن 1381 و نيز گلستان قرآن، سال 1381 منتشر شده است.

پديده تفسير را نمى‏توان داراى آغازى مشخص در تاريخ بشر دانست. انسان همواره در برابر پديده‏هاى مختلف هستى، واكنشى ذهنى از خود نشان داده است كه بر آن، نام فهم نهاده و بيان و توضيح آن به ديگران را تفسير خوانده است. با اين حال هرمنوتيك را نمى‏توان همزاد پديده فهم و تفسير دانست. موضوع هرمنوتيك در دو قرن اخير پس از استحاله فلسفه از وجود شناسىِ بازمانده از مدرسه اسكولاستيك به ذهن‏شناسى كانت، بيش از پيش محور توجهات و تأملات فيلسوفان و متألهان در حوزه‏هاى مختلف: فلسفه، الهيات، زبان‏شناسى و… بوده است.

متن کامل مقاله را از این جا بارگیری کنید:
herminutic-tafsir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *