قرآن و شعر

این مقاله هنوز منتشر نشده و تنها چکیده آن در دسترس قرار گرفته است.

چکیده:
شباهت‌های آیات قرآن با سبک شعری، این زمینه را برای کافران فراهم آورده بود که قرآن را شعر و پیامبر را شاعر بشمارند. قرآن در آیاتی چند این اتهام را از خود و پیامبر دفع نموه و نه خود را سخنی شعری می‌شمرد و نه پیامبر را شاعر. در این مقاله به نسبت شعر و قرآن و بررسی عوامل اتهام قرآن به شعر از سوی کافران و دلیل پرهیز شدید قرآن از این اتهام پرداخته می‌شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *