بررسی سنت استدراج در قرآن و میراث تفسیری

این مقاله در مجله «مطالعات قرآن و حدیث» دانشگاه امام صادق (ع) شماره نخست سال 1386 منتشر شده است.

چکیده

قرآن کریم در نقل سرگذشت فردی انسان و نيز اقوام و تمدنهای گذشته از حوادثی یاد می‌کند که به مثابه قوانینی کلی در صورت فراهم آمدن زمینه‌هایش هر زمان قابل تکرار هستند. یکی از این سنت‌ها که در آیات نسبتا بسیاری از قرآن منعکس شده، سنت استدراج است. این سنت در هر دو حوزه فردی و اجتماعی رخ می‌دهد. در این مقاله در صدد مطالعه معناشناختی مفهوم استدراج در قرآن و بررسی آراء و نظرات دانشمندان مسلمان درباره عوامل و فلسفه سنت استدراج هستیم.

كلیدواژه: استدراج – املاء – امهال – سنتهای قرآن

متن کامل مقاله را از این جا بارگیری کنید:
estedraj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *