درآمدی تاریخی بر چالش عقل و نقل با تکیه بر نقد خردگرای احادیث

این نوشته در شماره 14 فصلنامه «نامه تاريخ‌پژوهان» منتشر شده است.

چکیده:
روایات دینی از منابع اصلی دانش‌های دینی به شمار می‌روند و از آن جا که بسیاری از این دانش‌ها از داده‌های عقلی نیز بهره می‌جویند، زمینه‌های تعارض و کشاکش فراوانی بین آنها در طول تاریخ دانش‌های اسلامی شکل گرفته است که در مجموعه نسبتا وسیعی از اندیشه‌ها و نظریات حدیثی، فقهی، کلامی، فلسفی و .. بازتاب یافته است. در این مقاله سعی شده، گزارشی تاریخی از جریان کشاکش عقل و نقل با تکیه بر مقوله نقد خردگرای احادیث عرضه شود و زوایای گوناگون این موضوع تبیین شده و جایگاه مکاتب مختلف اسلامی در طیف تعارض عقل و نقل روشن گردد.
کلیدواژه: عقل و نقل – خردگرایی – نقد احادیث

متن کامل مقاله را از این جا بارگیری کنید:
naqd-aqlgera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *