زمینه‌های تاریخی کتاب کافی با تکیه بر جنبه‌های کلامی

این مقاله در مجله نامه تاريخ‌پژوهان، شماره دوم، سال 1384 منتشر شده است.
چکیده:
کتاب کافی کلینی، نخستین اثر جامع حدیثی شیعه است که با در‌برداشتن ابواب گوناگون اعتقادی، فقهی، تاریخی و… از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در تاریخ اندیشه شیعه برخوردار است. در این پژوهش در صدد شناسایی زمینه‌های تدوین این اثر و جایگاه تاریخی آن بوده، به طور خاص بر ابعاد کلامی آن تمرکز نموده، در پی اثبات این ادعا هستیم که روایات کلامی کافی بیش از آن که دارای پایگاه سندی قدرتمندی باشند، در چارچوب ایدئولوژی اعتقادی شیعه در آن عصر شکل گرفته و مستندات دیگری برای اثبات درستی آنها چون اعتبار عقلی یا وجود قرائنی پیرامونی مبنا قرار گرفته است. ابتدا گزارش کوتاهی از زندگی کلینی ارایه داده و سپس به بررسی کتاب کافی و ابعاد کلامی آن خواهیم پرداخت.

متن کامل مقاله را از این جا بارگیری کنید:
tarikh-tadvin-hadith1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *