بررسی ديدگاه انتقادی فيض کاشانی از موضع اهل حديث شيعه نسبت به نظريه رجالی مکتب حله

این مقاله به همایش فیض کاشانی در دانشگاه کاشان سال 1387 ارائه شده است.

تاريخ حديث شيعه با محور قرار دادن روايات امامان اختصاصی خود که به صرف نظر از سنت نبوی انجاميده، مسيری متفاوت نسبت به حديث اهل سنت پيموده است. اين مسير متفاوت نه تنها در متون روايی که در دانش رجال و درايه شيعه نيز بازتاب يافته است. با اين حال حديث شيعه _به اقتضای تقدم تاريخی اهل سنت در فرايند تدوين و نقد و بررسی حديث_ از تاثير و چه بسا وام‌گيری از اهل سنت مصون نمانده است. تقارن زمانی دوره صدور حديث و تدوين آن نزد شيعه، مجموعه قابل توجهی از متون حديثی را از دوره امامان در سده‌های بعد برجای گذاشته که بسياری از آنها در معرض ديد امامان نيز قرار گرفته و يا توسط پيروان بسيار نزديک آنان تهيه شده است.

متن کامل مقاله را از این جا بارگیری کنید:
faiz-kashani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *