جایگاه و بازتاب‌های کلامی کتاب کافی در بازسازی مذهب شیعه

این مقاله به کنگره کلینی ارائه شده و در مجموعه مقالات کنگره منتشر شده است.
چکیده
کتاب کافی کلینی، نخستین اثر جامع حدیثی شیعه است که با در‌برداشتن ابواب گوناگون اعتقادی، فقهی، تاریخی و… از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در تاریخ اندیشه شیعه برخوردار است. تالیف این کتاب به ایجاد و تقویت دستگاه کلامی منسجم و مورد قبول همگان در شیعه انجامید و نقش تاسیسی خود را در دوره‌های بعد نیز همچنان حفظ کرد. در این پژوهش در صدد شناسایی محتوا و ابعاد کلامی این اثر هستیم و نقش آن در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخی مذهب شیعه را مورد مطالعه قرار داده‌ایم. بررسی زمینه‌های تاریخی نگارش این کتاب، مسئله ارتباط کلینی و کتابش با نواب اربعه، معرفی ابواب کلامی کافی و تاثیرات آن در اندیشه شیعه مباحث این مقاله را تشکیل می‌دهد.

متن کامل مقاله را از این جا بارگیری کنید:
kulayni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *