بستر تاریخی و گونه‌شناسی روایات امام رضا (ع)

این مقاله در ویزه نامه روزنامه قدس به مناسبت ولادت امام رضا (ع) در سال 1384 منتشر شده است.

در روند تاریخی امامت شیعی به نقاط عطف مهمی برمی‌خوریم که پروژه امامت را وارد پارایم جدیدی نموده است. امامان شیعه همگی از منظر کلامی در رتبه‌ای واحد و نوری واحد به شمار می‌روند و همگی اهداف الهی مشترک و یکسانی دارند؛ اما ظرف‌های تاریخی آنها یکسان و به یک شکل نبوده است و این موجب شده که میزان حضور آنها در تاریخ و حجم روایات آنها و تاثیرگذاری اجتماعی آنها و … متفاوت گردد. هر امامی بنا به شناختی که از واقعیت عصر خود داشته، به انجام رسالت الهی خود پرداخته است و لذا علی رغم وجود اهداف مشترک، شاهد روایات و عملکردهای متفاوت از سوی امامان هستیم. این تفاوت در بخش‌های مختلف زندگی امامان خود را نشان می‌دهد. نوع روایات، مضامین آنها، ادبیات حاکم بر آنها، رفتار اجتماعی و سیاسی امام، شیوه تعامل با حکومت وقت و نیز مخالفان عقیدتی و … همگی در تعامل با واقعیت‌های هر عصری شکل گرفته‌اند. در این مقاله در صدد بررسی تاریخی و گونه‌شناسی روایات امام رضا (ع) هستیم تا ارتباط این روایات با فضای تمدنی و فرهنگی و اجتماعی جامعه آن روز مشخص شود و نیز از این طریق به این نتیجه برسیم که امام با چه نوع موضوعاتی بیشتر درگیر بوده و به چه موضوعاتی بیشتر پرداخته است و چه ادبیاتی بر روایاتشان حاکم است و چه تفاوت‌های بین نوع روایات ایشان با روایات دیگر امامان وجود دارد.

متن کامل مقاله را از این جا بارگیری کنید:
imam-reza-article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *