درآمدی بر تاريخ تدوين حديث در يک و نيم سده نخست اسلامی: با تکيه برنقد نظريه منع کتابت حديث

این مقاله در مجله نامه تاریخ پژوهان منتشر شده است.
چکیده: تدوین متون حدیثی با تاخیری قابل توجه نسبت به دوره ظهور اسلام رخ داد. اندیشمندان مسلمان در توجیه این رخداد معمولا به جستجوی منعی از سوی شخصیتهای با نفوذ صدر اسلام برآمده‌اند. برخی پاره‌ای گفته‌ها از پیامبر را دلیل این تاخیر شمرده و گروهی دیگر از خلیفه اول و دوم به عنوان عاملان اصلی تاخیر یاد کرده‌اند. در این مقاله سعی شده با رویکردی تاریخی به این پدیده، دیدگاه منع کتابت حدیث را به آزمون گذارده، در جستجوی تحلیل تاریخی جامعی برآییم.
کلیدواژه: تاریخ حدیث – کتابت حدیث – سنت – متون حدیثی

متن کامل مقاله را از این جا بارگیری کنید:
tarikh-tadvin-hadith

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *