عرفی‌گرایی در سیره‌نویسی: گزارشی از کتاب «الشخصیة المحمدیة» معروف الرصافی

چکیده:
نگارش سیره پیامبر از شیوه‌های متداول ثبت وقایع تاریخ اسلام در بین مسلمانان است. ارتباط این نوع تالیف با شخصیت مقدس پیامبر موجب شده که سیره‌نویسی نیز امری مقدس تلقی شده و به طور طبیعی مبانی و نگرش کلامی هر مذهبی در سیره‌نویسی درون آن مذهب تاثیرگذار باشد. این در حالی است که دانش تاریخ امروز در جریان عمومی تقدس‌زدایی از دانش با شدت تمام رو به عینیت و تجربه‌گرایی گراییده و سعی دارد از هر گونه نگرش و استنادات قدسی که اموری شخصی تلقی می‌شوند، دوری جوید. این جریان در جهان اسلام و نیز غرب طرفداران و مخالفان خود را دارد و نقد و بررسی آن از موضوع این مقاله خارج است. آن چه در این مقال به آن پرداخته شده، گزارشی از یک نمونه از این نوع تالیفات است که به دست یک دانشمند اهل سنت به انجام رسیده است. او در این اثر نه با ابزارها و روش‌های نوین تاریخ‌پژوهی که با همان روش‌های متداول سنتی اما با نگرشی عرفی به تحلیل تاریخ اسلام پرداخته است.
متن کامل مقاله را از این جا بارگیری کنید:
rassafi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *