تفسیر واعظانه

این مقاله در دائرة المعارف قرآن کریم ج6 منتشر شده است.

تفسیر واعظانه: نوعی تفسیر روایی مبتنی بر سبک وعظ و خطابه
شیوه‌های تفسیری در یک تقسیم‌بندی کلی به دو گونه روایی و درایی تقسیم می‌شوند که تفسیر واعظانه از نوع نخست است. این نوع تفسیر از جهت روش، هدف و موضوعات با دیگر روش‌ها متفاوت است. مفسر در روش واعظانه همانند هر خطیب دیگری در پی تنوع بیشتر مطالب در محور یک موضوع مشخص است. از این روی در ذیل هر آیه سعی دارد به هر مناسبتی بر تنوع اطلاعات بیافزاید و از هر جا نکته و گفته‌ای نقل کند؛ گر چه خیلی از آنها به تفسیر آیه کمکی نکنند و حتا ارتباط چندان زیادی با موضوع آیه نیز نداشته باشند. هدف تفسیر واعظانه، اقناع خواننده یا شنونده است و مفسر تلاش دارد اندیشه‌ها و آموزه‌های مورد نظرش را به مخاطبان بباوراند و نیز احساسات و عواطف آنها را برانگیخته با خود همرا کند. برای همین ناگزیز به استفاده از مشهورات و مسلماتی است که برای عموم قابل قبول هستند و تردیدی در درستی آنها نمی‌کنند و نیز از امثال و اشعار و قصه‌ها فراوان استفاده می‌شود تا میزان اثرگذاری افزون شود……

متن کامل مقاله را از این جا بارگیری کنید:
tafsir-vaezane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *